Psyykkisten palautumiskykyjen ja kohtaamistaitojen edelläkävijä

LIKI skills® yhdistelee kokemuksellisuuden, luonnon elvyttävän hoivan, ihmisen luontaisen luovuuden sekä voimavarakeskeisen itsetuntemustyöskentelyn kokonaisvaltaiseksi menetelmäksi. LIKI skills® menetelmää sovelletaan erityisesti identiteettityöhön-, kuntoutukseen, ohjaustyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Psyykkinen palautumiskyky eli resilienssi auttaa selviytymään elämän vastoinkäymisistä ja haastavista tilanteista. Psyykkinen palautumiskyky ei ole kuitenkaan ihmisen kiinteä ominaisuus vaan taito, jota jokainen meistä pystyy harjoittamaan. LIKI skills® menetelmässä psyykkisiä palautumiskykyjä lähestytään voimavarakeskeisen itsetuntemustyöskentelyn kautta.

LIKI skills® menetelmässä rakkaus nähdään luonnollisena osana ammatillisuutta. Asiakkaan ja ammattilaisen välille luodaan tietoisesti yhteinen merkitystila, joka mahdollistaa liittymisen kokemuksen saavuttamisen ja kokemisen. Liittymisen kokemukset nähdään vaikuttavina ja korjaavina kokemuksina, jolloin myös oman itsen kohtaaminen aukeaa lohdullisempana ja eheyttävämpänä elämään kuuluvana prosessina, joka koskee meitä kaikkia. Että liittyminen voi tapahtua, ammattilainen ei voi suojata itseään tiukoilla ammatillisilla rajoilla vaan myös hänen täytyy heittäytyä osaksi luovaa prosessia.

Empatia, vuorovaikutus ja kohtaamistaidot ovat LIKI skills® menetelmän keskiössä. Tarvitsemme kohtaamistaitoja toisen ihmisen kanssa olemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Aitona itsenä oleminen vuorovaikutustilanteessa voi kuitenkin herättää pelon tunteita, ”Tulenko hyväksytyksi toisen silmissä, etenkin jos näytän itseni toisille juuri sellaisena kuin olen?” 

Monesti haastavissa ristiriitatilanteissa kahden ihmisen sijaan tilanteessa kamppaileekin kaksi pelkoa/tarvetta, jotka pahimmillaan aiheuttavat lukonomaisia tiloja, jotka estävät aidon kohtaamisen toteutumista. Lukonomainen tila voi syntyä myös siten, ettei tilanteen toinen osapuoli edes ymmärrä tilanteessa tapahtuneen mitään hankalaa.

LIKI skills® menetelmässä ihminen/työyhteisön jäsenet nähdään kokonaisvaltaisina toimijoina, joten työskentelyssä huomioidaan niin mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kuin keho-mieliyhteys, kehollisuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Henkilökohtaisia taitoja harjoiteltaessa opetellaan huomioimaan ja tiedostamaan henkilökohtaiset piirteet, vuorovaikutustilanteet sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.

 

LIKI skills® vastaa tämän päivän tarpeeseen pysyä läsnä vaativistakin vuorovaikutustilanteista, työelämän paineista, työn ja kodin yhteensovittamisen haasteista ja suorittamiseen puskevista vaatimuksista huolimatta.