LIKI skills® menetelmä

Liki skills® on Riikka Vääräniemi-Käsmän kehitettämä menetelmä itsetuntemuksen, kuntoutuksen, ohjaustyön ja työhyvinvoinnin välineeksi tämän päivän tarpeet huomioiden. LIKI skills® menetelmän nimi muodostuu sanoista: Läsnäolo, Ihmisyys, Kokeminen ja Itsetuntemus. Skills tarkoittaa taitoja, eli käytännössä työskentelyn yhtenä tavoitteena on löytää asiakkaalle henkilökohtaisesti sopivia taitoja ja keinoja, jotka kehittävät psyykkistä palautumiskykyä ja ovat hänen käytössään aina tarvittaessa. Psyykkinen palautumiskyky eli resilienssi auttaa selviytymään elämän vastoinkäymisistä ja haastavista tilanteista. Psyykkinen palautumiskyky ei ole ihmisen kiinteä ominaisuus vaan taito, jota jokainen meistä pystyy harjoittamaan. Liki skills® menetelmässä psyykkisiä palautumiskykyjä lähestytään voimavarakeskeisen itsetuntemustyöskentelyn kautta, jossa tietoisesti luodaan yhteinen merkitystila asiakkaan ja ammattilaisen välille.

Itsetuntemustyöskentely tarkoittaa tietoista kohtaamistaitojen kehittämistä niin suhteessa itseen kuin toiseenkin ihmiseen. Menetelmässä ajatellaan rakkauden ja ihmisyyden olevan luonnollisia ammatillisuuden osia, joiden avulla asiakkaalle mahdollistuu liittymisen kokemuksen saavuttaminen ja kokeminen. Liittymisen kokemukset nähdään vaikuttavina ja korjaavina kokemuksina, jolloin myös oman itsen kohtaaminen aukeaa lohdullisempana ja eheyttävämpänä elämään kuuluvana prosessina, joka koskee meitä kaikkia. Liittymisen kokemukset ja yhteisten merkitystilojen vaikutukset ovat merkittäviä niin yksilötyössä kuin ryhmässä ja ne lisäävät yksilöiden osallisuuden kokemuksia. Että liittyminen voi tapahtua, ammattilainen ei voi suojata itseään tiukoilla ammatillisilla rajoilla vaan myös hänen täytyy heittäytyä osaksi luovaa prosessia.

 

Kohtaamistaitojen harjaannuttamisen kautta asiakas oppii luomaan aidon ja turvallisen kohtaamisen ilmapiiriä, jota pystyy hyödyntämään kaikilla elämän osa-alueilla.

 

 

Vaikka LIKI skills® menetelmässä sovelletaankin luovaa prosessia ja heittäydytään ei-tietämisen tilaan, on työskentely aina tavoitteellista. Tavoitteet määritellään työskentelyn alkuvaiheessa ja ne määrittelevät työskentelyn sisältöä. Menetelmässä ihminen/työyhteisön jäsenet nähdään kokonaisvaltaisina toimijoina, joten työskentelyssä huomioidaan niin mielen, tunteiden ja ajattelun taso, kuin keho-mieliyhteys, kehollisuus, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus. Henkilökohtaisia taitoja harjoiteltaessa opetellaan huomioimaan ja tiedostamaan henkilökohtaiset piirteet, vuorovaikutustilanteet sekä sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapaino.

Menetelmä tähtää yksilöiden ja ryhmien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi parantamaan asiakkaiden elämänlaatua ja ohjaamaan itsetuntemuksen ja yhteisen merkitystilan kautta kukoistukseen ja tietoiseen elämiseen ja olemiseen niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työpaikalla. Kohtaamistaitojen harjaannuttamisen kautta asiakas oppii luomaan aidon ja turvallisen kohtaamisen ilmapiiriä, jota pystyy hyödyntämään kaikilla elämän osa-alueilla.

LIKI skills® soveltuu kaikkeen vuorovaikutuksen parissa tehtävään työhön

LIKI skills® menetelmä soveltuu kaikkeen vuorovaikutuksen parissa tehtävään työhön ja se on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisten käyttöön sekä työhyvinvoinnin ja johtamisen alueelle. Menetelmä pohjautuu psykologisen turvallisuuden, resilienssin (psyykkinen palautumiskyky), kohtaamisen ja kiintymyssuhdeteorian käsitteisiin. Menetelmää ei saa soveltaa toiseen ihmiseen ilman läpikäytyä täydennyskoulutusta.

LIKI skills® menetelmään kuuluu alkukartoitus, työskentelyvaihe ja lopetusvaihe. Itsetuntemustyöhön tai kuntoutukseen sovellettaessa käyntiaika toteutetaan liukuvana, jolloin yksi käynti vaihtelee 45 ja 75 minuutin välillä asiakkaan tarpeet, toiveet, työskentelyvalmius ja elämäntilanne huomioiden. Liukuma-ajan käyttö ja asiakkaan vaikutusmahdollisuus lisäävät asiakkaan osallisuuden kokemusta. Työhyvinvointiin sovellettaessa käyntien pituus on ryhmän tavoitteista ja koosta riippuen vähintään 90 min/kerta. Työhyvinvointityöskentelyssä ryhmän kanssa menetelmäohjaajan rooli on ohjaava ja valmentava, jossa opastetaan vuorovaikutukseen, kohtaamistaitojen, empatiaan ja palautumiseen liittyvissä asioissa. Menetelmä soveltuu myös erityisen hyvin sosiaalisen kuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen välineeksi.

Asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

Työskentelyssä hyödynnetään kokemuksellista työskentelyä, joka auttaa löytämään syvempiä oivalluksia: on eri asia selittää itselle järjellä ”minä olen tärkeä” kuin kokea se. Tietoisen läsnäolon harjoitukset syventävät oivalluksia ja integroivat niitä osaksi meitä myös kehollisella tasolla. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia toimintaympäristöjä, esim. luontoympäristö, lämminhenkinen vastaanottohuone, ilmajoogakangas jne, eri toimintaympäristöjä hyödynnetään aina asiakaslähtöisesti, kaikkea ei käytetä kaikkien kanssa. 
 
Työskentelyssä pyritään palaamaan autenttisen luovuuden äärelle, samalla tutkitaan ja murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luova tekeminen voi olla mitä tahansa esim. luova puhe, luova kirjoittaminen, piirtäminen, liike, valokuva, leikki jne asiakkaan elämäntilanne ja persoonallisuus huomioiden.

Menetelmän viisi osa-aluetta:

Menetelmässä on viisi osa-aluetta, jotka puolestaan sisältävät monia työkaluja: LIKI skills® Green, LIKI skills® Hideout, LIKI skills® Inborn, LIKI skills® Awareness ja LIKI skills® Story. Viittä eri osa-aluetta yhdistellään ja käytetään asiakkaan/ryhmän tarpeiden mukaan, joitakin osia voi jäädä kokonaan pois mikäli se on tarkoituksenmukaista. Työskentelyyn ei ole valmista kaavaa, eikä asiakkaan tarvitse valita mitään tiettyä lähestymistapaa:  asiakkaan prosessi, elämäntilanne ja tavoite ohjaavat aina työskentelyä.

LIKI skills® Green tarkoittaa käytännössä luontoympäristössä tapahtuvaa työskentelyä. Luontoympäristöä hyödynnetään kokemukselliseen ja toiminnalliseen harjoitteluun, ja sitä sovelletaan erityisesti kiintymyssuhdetyöskentelyyn voimavarakeskeisesti. Luontoympäristöä hyödynnetään myös mielikuva- tietoisuustaito- ja vuorovaikutusharjoituksiin.

LIKI skills® Hideout tarkoittaa ilmajoogakankaan suojaavassa sylissä tapahtuvaa tietoista ehjyystyöskentelyä, joka keskittyy erityisesti liittymisen kokemuksen tavoittamiseen. Työskentelyssä harjoitellaan sydämestä käsin kuulluksi- ja nähdyksi tulemisen taitoja. Vaihtoehtoisesti kankaan sijasta voidaan hyödyntää myös piirimuotoista työskentelyä. Työskentelyyn liittyy myös oivalluksiin syventyminen, joka tehostaa ja integroi opittuja asioita osaksi omaa itseä.

LIKI skills® Inborn tarkoittaa luontaisen luovuuden äärelle palaamista. Työskentelyssä murretaan opittuja toimintatapoja ja uskomuksia siitä miten elämää kuuluu elää ja mitä kuuluu tehdä. Luovassa työskentelyssä hyödynnetään esimerkiksi luovaa puhetta, kirjoittamista, piirtämistä, liikkumista, valokuvaa, leikkiä jne ihmisen tilanne ja persoonallisuus huomioiden. Työskentely-ympäristö voi vaihdella sisätilojen ja luontoympäristön välillä tai se voi liittyä myös LIKI skills® Hideout-työskentelyyn.

LIKI skills® Awareness tarkoittaa itsetuntemus- ja tietoisuustaitotyöskentelyä kehomieli-yhteys huomioiden. LIKI skills® Awareness työskentelyn yhtenä tavoitteena on tavoittaa sokeita lukkokohtia ja vapauttamaan niitä, niin mieli- kuin kehotasolla. Työskentelyssä työstetään lisäksi palautumis- ja vakauttamistaitoja erilaisten harjoitusten avulla, jotka kehittävät vuorovaikutustaitoja sekä psyykkistä palautumiskykyä.

LIKI skills® Story tarkoittaa LIKI skills® prosessin osallistavaa dokumentaatiota, jota tehdään voimavarakeskeisten harjoitusten sekä luovan työskentelyn avulla. Jokaisen asiakkaan kanssa sanoitetaan prosessin eri vaiheita, jotka tekevät prosessin eri vaiheet ja oivallukset näkyviksi. Ryhmämuotoisessa työskentelyssä sanoittaminen tapahtuu henkilökohtaisella tasolla itsenäisesti, ryhmän yhteinen näkemys muodostuu moniäänisesti tekemisen kautta.